Statutes of the foundation (Dutch)

Stichting Mushkila Kabira | Mushkila Kabira Foundation
RSIN nummer: 856543342
Adress: Emanzana 7
1103 AV AMSTERDAM

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel: het (doen) bieden van humanitaire hulp aan mensen die zich in moeilijke situaties bevinden en hen met raad en daad bij te staan, dit in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het (doen) bieden van humanitaire hulp, advies en/of begeleiding;
b. het (doen) organiseren van (sociaal maatschappelijke) activiteiten en/of bijeenkomsten;
c. het (doen) verstrekken van informatie, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
d. het (doen) inzamelen en ter beschikking stellen van goederen, kleding, levensmiddelen en/of medicijnen;
e. het (doen) werven van fondsen;
f. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
g. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders (Board members)

Titel: Voorzitter
Naam: Schellekens, Thomas Corneel
Geboortedatum en -plaats: 12-08-1984, Nijmegen (Nederland)
Datum in functie: 06-07-2016 (datum registratie: 06-07-2016)
Inhoud bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel: Secretaris
Naam: Sloot, Fabian Johannes
Geboortedatum en -plaats:16-08-1980, Doetinchem (Nederland)
Datum in functie: 06-07-2016 (datum registratie: 06-07-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel: Penningmeester
Naam: van Koeverden, Els
Geboortedatum en -plaats: 25-08-1989, Buren (Nederland)
Datum in functie: 06-07-2016 (datum registratie: 06-07-2016)
Inhoud bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beloningsbeleid

Het beheer van de financiën van de Stichting wordt gedaan door de penningmeester, onder toezicht van het bestuur. Bij het beheer van deze financiën staan een aantal basisregels centraal:

1. Niemand van het bestuur of de vrijwilligers ontvangt op enige wijze loon/ geldelijke vergoedingen voor het uitvoeren van zijn/haar taken.
2. Alle leden van het bestuur en alle vrijwilligers kunnen op elk moment over een volledig overzicht van de financiën beschikken wanneer ze het bestuur daarom vragen.
3. Alle uitgaven van de Stichting hebben direct ten doel de uitvoering van haar projecten, en kunnen als dusdanig verantwoord worden.
4. De Stichting beoogt geen winst te maken.
5. Alle middelen, inclusief de geldelijke middelen die na ophef van de stichting overblijven zullen worden geschonken aan een andere ANBI.

Verder zijn alle regels van artikel 3 van de statuten van de stichting van toepassing:

Artikel 3.

 • 3.1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;b. subsidies;
c. donaties en giften;
d. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
e. revenuen van het vermogen;
f. alle overige bijdragen en inkomsten.

 • 3.2. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.
 • 3.3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
 • 3.4. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
 • 3.5. De stichting mag geen uitkeringen doen of beloning toekennen aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.
 • Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige vacatiegelden.

Activiteiten

Op dit moment heeft de stichting haar eerste project The Mobile Info Team lopen in Griekenland. The Mobile Info Team bestaat uit een team van gemiddeld tien vrijwilligers die vanuit Thessaloniki de verschillende vluchtelingenkampen, appartementen en hotels bezoeken waar gestrande vluchtelingen zijn gehuisvest. Het team werkt met twee vertalers uit de vluchtelingengemeenschap. In samenwerking met verschillende andere organisaties en door het actief begeleiden van vluchtelingen tijdens hun asiel procedures verzamelt het team constant de meest actuele, relevante informatie over de asiel procedures waar vluchtelingen in Griekenland mee te maken hebben.

Momenteel begeleidt het team ongeveer 250 personen of gezinnen, variërend van eenvoudig, standaard advies tot intensieve interview training of begeleiding bij het verzamelen van de juiste documenten. Daarnaast bezoekt het team wekelijks verschillende vluchtelingenkampen en andere opvanglocaties waar vluchtelingen zich bevinden, houdt daar zogeheten “juridische kantoor-uren”, beantwoordt vragen over de asielprocedures in het algemeen en begeleidt waar nodig ‘individuele cases’.

The Mobile Info Team heeft zich ten doel gesteld de groep vluchtelingen die na het sluiten van de Grieks-Macedonische grens, en de EU-Turkije deal, is vast komen te zitten in Griekenland te begeleiden, van de juiste informatie te voorzien over de asielprocedures en hen zo in staat te stellen de juiste beslissingen te maken over hun asielaanvraag en toekomst. Inmiddels – sitiatie van Januari 2017 – heeft het grootste deel van de vluchtelingen hun intake-interviews gedaan en de verwachting is dat deze groep begin 2018 haar asielprogramma’s heeft doorlopen. Het team verwacht tot die tijd in Griekenland actief te zijn.

De belangrijkste activiteiten van The Mobile Info Team zijn momenteel:

 • Wekelijkse inloop-sessies/ juridische kantoor-uren houden in de vluchtelingenkampen in en rondom Thessaloniki. Deze sessies zijn open toegankelijk voor alle vluchtelingen en focussen op juridische vragen en advies rondom de asielprocedures.
 • Een wekelijks juridisch spreekuur in sociaal centrum ‘Micropolis’ in Thessaloniki.
 • Een Facebook pagina bijhouden waar dagelijks actuele informatie over veranderingen in de asielprocedures en andere algemenere informatie word verstrekt en waar vragen over asielprocedures worden beantwoord.
 • Het beschikbaar hebben van een telefoonnummer waar vluchtelingen juridische vragen in het Engels, Arabisch en Farsi kunnen stellen.
 • Informatie sessies en workshops organiseren over het juridisch aspect van de asielprocedures voor andere vrijwilligers die vluchtelingen helpen.
 • Huisbezoeken bij individuele cases en intensieve begeleiding met doel de asielprocedure te versnellen (voornamelijk in geval van “zeer kwetsbare cases”.
 • ‘Bridging’: vluchtelingen in contact brengen met organisaties die hen kunnen helpen met hun individuele problemen/behoeften.
 • ‘Advocacy’: lobby activiteiten in samenwerking met andere groepen, en tevens advocatenkantoren in Griekenland en andere EU-landen, om te zorgen dat specifieke behoeften van de vluchtelingen gezien en gehoord worden, en waar noodzakelijk juridisch aangevochten.
 • Interview trainingen waarin vluchtelingen wordt uitgelegd wat de criteria voor asiel zijn en welke onderdelen van hun verhaal als vluchteling van belang zijn voor de interviews die onderdeel zijn van hun asielaanvraag.